Platform Vakmanschap Jeugdprofessionals

Landelijk channel

Vraag & Antwoord

Uitgelicht

Waar loop jij tegenaan in de samenwerking tussen de zorg en onderwijs?

Zorg en onderwijs zijn nauw met elkaar verbonden. Vooral als het gaat om onze kwetsbare kinderen. Echter blijkt het in de praktijk dat het nog best ingewikkeld kan zijn om deze samenwerking optimaal te laten verlopen. De kaders zijn anders, visie kan verschillen, belangen ect. Toch zijn het hele...

Hoe leren en ontwikkelen professionals in een gezinshuis?

Voor mijn afstudeerproject ben ik bezig met kennisontwikkeling binnen een gezinshuis. Momenteel wordt er in het gezinshuis niet veel aandacht aan besteedt. Wel zijn sommige medewerkers SKJ geregistreerd en doen via die weg wel veel cursussen/ trainingen. Heeft iemand tips/ ervaringen met...

Hoe werk jij samen met ouders rond veiligheidsvragen zoals jeugdcriminaliteit?

Van professionals horen we dat zij de samenwerking belangrijk, maar soms ook lastig vinden. Wat zijn knelpunten of succesfactoren in de samenwerking met ouders rond complexe veiligheidsvragen zoals jeugdcriminaliteit? Heb je een goed voorbeeld waarin samenwerking met ouders succesvol was of tips over wat...

Hoe verleid je professionals om te leren tijdens het werk, ook als ze weinig tijd hebben en/of werkdruk ervaren?

Leren gebeurt vooral in de praktijk en door reflectie op de ervaringen in die praktijk. Een opleiding volgen is daarbij aanvullend. Leren is ook een sociaal proces, je leert van en met elkaar.

Hoe organiseer je dat (samen) leren in de praktijk nu zo, dat medewerkers dit ook echt gaan doen, zonder dat...

Hoe kunnen we meer grip krijgen op jongeren die in de criminaliteit belanden? En is criminaliteit het onderliggende...

Is het probleem; het excessieve geweld gepleegd door de minderjarige, de enorme hoeveelheid drugs die verspreid moet worden, de ondermijnende krachten op onze voetbalvelden en in scholen, jongeren die worden geronseld en uitgebuit (mensenhandel), het drugsgebruik, de sociale achterstand in wijken, trots,...

Bespreek jij met ouders dat je in je werk te maken hebt met richtlijnen voor professionals. Hoe pak jij dit aan?

De richtlijn uithuisplaatsing en terugplaatsing is herzien. In de richtlijn is onder andere extra aandacht voor het samen beslissen met ouder en kind en voor de inzet van het informele netwerk en sociale hulp bij de ondersteuning van ouders en kind. Samen met de richtlijn is ook de info voor ouders...

Hoe ga jij om met schokkende gebeurtenissen op het werk?

Professionals in het jeugdveld maken regelmatig heftige dingen mee. Veel professionals in de jeugdzorg hebben ervaringen waarbij zij onveiligheid hebben ervaren. Zo’n gebeurtenis zelf of een bericht hierover in de media kan bij jou en jouw collega’s allerlei gevoelens oproepen zoals verdriet, boosheid...

Hoe bereid ik de ouders die ik begeleid voor op hun ouderschap en leer ik ze over de invloed die zij hebben op hun...

Heeft iemand hier ervaring mee, kennis van bestaand aanbod en tips hoe ik dit kan organiseren? Via de gemeente kom ik niet verder.

Hoe ga je het gesprek aan over de samenwerking met een ketenpartner en wat zijn goede voorbeelden om elkaar feedback...

Ik merk dat in de samenwerking met ketenpartners het soms stroef kan lopen waardoor het kind en het gezin hier de dupe van kunnen worden. Het kan zijn omdat elkaars verwachtingen onvoldoende helder zijn maar wellicht ontbreekt het ook aan expertise op een bepaald vlak (zoals bij onze doelgroep licht...

Mag je een medewerker een 24-uursdienst laten draaien? Zo ja in welke vorm en hoe richt je dit dan goed in?

Er bestaan verschillende soorten diensten die binnen verschillende CAO’s worden gehanteerd; dagdiensten, nachtdiensten (wakker of slapend), aanwezigheidsdiensten, bereikbaarheidsdiensten. Hierin wordt iets anders van medewerkers verwacht. Dat heeft weer invloed op hoeveel en hoe vaak je diensten achter...

Hoe kunnen we een ideaal wijkteam inrichten? Hoe is dat bij jullie geregeld?

Ik ben benieuwd wat jullie verstaan onder het versterken van een wijkteam en waar je “ winst” kan behalen om dit te doen en met welke bedoeling. Moet een wijkteammedewerker veel van verschillende onderwerpen weten of moeten er veel specialisten zijn in een team waardoor je minder hoeft door te...

Wie kan mij helpen aan een voorbeeld van een uitgewerkt stappenplan omtrent een ethisch dilemma (van een jeugd- en...

Zit er mee te stoeien en wil graag een goed voorbeeld uit de praktijk om er een beter inzicht (+kennis) over te krijgen.

Seksueel overschrijdend gedrag is op dit moment een actueel onderwerp. Heeft dit invloed op jouw handelen/bejegening...

In het werkveld hoor ik regelmatig dat het actuele onderwerp 'seksueel overschrijdend gedrag' invloed heeft op het handelen richting de jongeren. Vooral mannelijke begeleiderskunnen hierdoor soms handelingsverlegen worden. Hoe ervaren jullie dat? En hoe gaan jullie daar mee om?

Bieden andere landen jeugdhulp aan vergelijkbaar met Jeugdzorgplus? Aangezien Jeugdzorgplus gaat stoppen ben ik heel...

Bestaat er binnen en buiten Europa iets vergelijkbaar aan Jeugdzorgplus? Aangezien Jeugdzorgplus gaat stoppen ben ik erg heel benieuwd hoe zij met dergelijke casussen omgaan waarin Nederland gekozen wordt voor Jeugdzorgplus. 

Welke vragen spelen bij jeugdprofessionals op het gebied van seksuele oriëntatie, gender en sekse/LHBTIA+?

Bij het Nederlands Jeugdinstituut zijn we bezig met een nieuw dossier rondom seksuele oriëntatie en genderidentiteit. Daarbij willen we ook zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de jeugdprofessionals. We hebben hierbij nog niet helder welke vragen verschillende jeugdprofessionals hebben rondom...

Welke ontwikkel- en leervragen spelen bij jou als beleidsmedewerker of directeur van een school met betrekking tot...

Denk bijvoorbeeld aan leer- en ontwikkelvragen rond de volgende thema’s:
• Onderwijs Zorg Arrangementen (OZA’s)
• Financiering (collectieve financiering / gebundelde inzet van budgetten)
• Rol vanuit gemeenten, school, swv-en, ouders, jongeren (Kijken en spelen met perspectieven (werkvloer...

OPROEP

Feedback gevraagd van jeugd -en jongerenwerkers of buursportwerkers op de Jeugd participatieladder voor buurtsport...

Het kenniscentrum sport -en bewegen vraagt jullie input m.b.t de participatieladder voor buurtsport -en jongerenwerkers:
- Sluit de ladder aan bij het jongerenwerk? Is de uitleg en zijn de voorbeelden herkenbaar?
- Zou je nog dingen toevoegen aan de ladder? Inhoudelijk en/of qua voorbeelden?
- Zou je...

Heeft iemand ervaring met zorgkinderen (tot 4 jaar), die meer nodig hebben dan we in de "reguliere" kinderopvang...

We hebben al meerdere keren deze ervaring gehad, en ik ben op zoek naar anderen die mij hier meer over kunnen vertellen.
Het gaat om kinderen die tussen de wal en het schip vallen.
In dit geval gaat het om een meisje (bijna 3 jaar) met kenmerken in het autistisch spectrum. Zij krijgt hiervoor hulp met...

Bij de start van een traject moet een intern toestemmingsformulieren ondertekend worden. Bv over inzage in het...

Er is door een wetswijziging een nieuw formulier voor een toestemmingsverklaring dat moet worden ondertekend. Het is wet en regelgeving (zo wordt mij verteld) dat wij dit¨toestemmingsformulier¨ bij start van het traject moeten voorleggen.. Deze formulieren hebben een standaardtekst. In het formulier...

Wat is er mogelijk voor een ouder die wil dat zijn partner aanwezig is bij een gesprek bij hen thuis met het CJG...

Een vader krijgt na een beschermtafel (waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt tussen ouders na de scheiding een paar jaar geleden en zorgvragen rondom de kinderen) binnenkort een gesprek thuis met medewerkers van het CJG. Er is sprake van co-ouderschap en de vader woont inmiddels 2 jaar samen met zijn...

Pleeggezinnen zijn schaars en moeilijk te vinden en meeleefgezinnen zijn er enkel voor kinderen tot 4 jaar. Welk...

Ik kom met regelmaat bij gezinnen waarbij het aanbod van meeleefgezinnen zeer helpend zou kunnen zijn, maar de kinderen ouder zijn dan 4 jaar. Het gaat dan om bijvoorbeeld een ouder met psychische problematiek, en een klein netwerk. Voor zo'n ouder kan het fijn zijn wanneer zijn of haar kind bij een...

Wat doe je als je twijfels hebt over de zorg die je levert aan een jongere of kind?

Ik ben benieuwd wat professionals doen in de volgende situatie. Wat doe je als je na een multidisciplinair overleg het toch niet eens bent over de zorg die jij moet uitvoeren? En andere partijen dit wel van jou verlangen? Hoe zorg je ervoor dat er een samenwerkingsrelatie blijft ook als je niet met...

Waar kunnen ouders in jouw gemeente terecht wanneer hun kind niet naar school kan maar er wel dringend behoefte is...

De casus betreft een 6 jarig kind, gediagnosticeerd ASS. Stabiel, hoger opgeleid, gezin uit het buitenland. Dit noem ik om te benadrukken dat ouders ondanks een taalbarriere hun weg in het zorglandschap al goed eigen gemaakt hebben.

Na verschillende observaties is er multidisciplinair met ouders...

Gezocht: Deelnemers onderzoek LHBTI+ jongeren in Jeugdhulp met Verblijf

Wie kan mij in contact brengen met jongeren die momenteel, of recentelijk, gebruikmaken van residentiële jeugdhulp en (mogelijk) willen meedoen aan een interview over hun ervaringen tijdens het verblijf? Alle tips zijn welkom!

Voor het kwalitatieve onderzoek wil ik LHBTI+ jongeren interviewen die...

Wie heeft er voorbeelden van trainingen die gegeven worden aan een jongere die 18 jaar wordt?

Sinds het jongerenloket in onze gemeente niet meer bestaat, merken wij dat dit stuk verloren is gegaan. Daarom willen we iets nieuws opzetten.
We zijn op zoek naar voorbeelden (liefst in een format) hoe het elders in het land geregeld is.
Ook bijvoorbeeld hoe de samenwerking verloopt tussen de...

Wie heeft de gouden tip voor een woonvoorziening voor kinderen met ASS en gedragsproblemen, met een gemiddeld IQ?

Ik ben opzoek naar een geschikte woonvoorziening voor een meisje van 14 jaar, in mei 15 jaar, die zeer beperkt wordt door haar autisme in de regio Haaglanden. Thuis komt ze niet helemaal lekker mee en ouders zitten al jaren in de hulpverlening, waarbij het onvoldoende effecten heeft in de thuissituatie....

Als zzp-er zou ik graag mijn netwerk met andere ZZP-ers in de jeugdzorg willen uitbreiden. Wil je met mij ervaringen...

Op dit moment ben ik aangesloten bij NBTP, CAT en SKJ. En volg intervisie met andere CAT-leden. Graag zou ik een groter netwerk (en mogelijk een tweede intervisiegroep) krijgen zonder direct een contract bij de gemeente te moeten afsluiten als ZZP-er. Omdat ik weinig omzet draai zijn de kosten van een...

Heeft iemand een handige tool voor het maken van Genogrammen?

Gesloten

De wens is om makkelijker een genogram op te stellen. Het programma GenoPro is bekend, maar er is meer behoefte aan een Word versie (of vergelijkbaar).
Heeft iemand tips?

Wordt er binnen jouw organisatie aandacht besteed aan kennis uit wetenschappelijk onderzoek, voor...

Denk bij wetenschappelijke kennis aan achtergrond over hoe het jongerenbrein en gedrag zich ontwikkelt, maar ook praktisch toepasbare kennis en methodes voor professionals en leerkrachten die met jongeren werken (zoals interventies en programma's). Bijvoorbeeld: onderzoek naar de hersenontwikkeling bij...

Hoe creëer ik een huiselijke sfeer voor de kinderen die op een woongroep wonen, rekening houdend met de...

Ik werk op een woongroep voor kinderen en jongeren die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. De kinderen en jongeren wonen in een boerderijomgeving en we proberen het zo huiselijk mogelijk te maken. Daarnaast bieden we dag- en logeeropvang. Deze kinderen zitten op dezelfde groep als de kinderen die...

Hoe betrek ik de ouders bij de behandeling van mijn cliënt (16 jaar+) en hoe behoud ik tegelijkertijd de...

Bij hulpverlening aan kinderen in de puberleeftijd zijn de ouders misschien niet meteen in beeld. Maar ouders zijn belangrijke samenwerkingspartners bij de behandeling van een jongere. Als een jongere aangeeft dat zijn ouders niet geïnformeerd mogen worden, is dat zijn goed recht, en is de hulpverlener...

Ik werk bij preventie ggz jeugd en in mijn gesprekken met kinderen bespreek ik trauma ook af en toe. Is dit...

Als er (nog) geen behandeling is gestart, kun je misschien ook teveel oprakelen en de klachten verergeren. Hoe is jullie ervaring hierin?

Wordt online leren in jouw organisatie ingezet om het vakmanschap onder jeugdprofessionals te vergroten? Hoe wordt...

Ik hoor graag uit wat de mogelijkheden en behoeften zijn wat betreft online leren voor jeugdprofessionals. Heb je een inspirerend voorbeeld of een idee vanuit je organisatie, dan hoor ik het graag. Daarbij ben ik extra benieuwd naar de ervaringen en ideeën van adviseurs Leren en Ontwikkelen.

Graag...

Hoe help ik jeugdhulpverleners beter in de afronding van een traject? Zij willen vaak nog doorgaan met de...

Ik werk als gedragswetenschapper met jeugdhulpverleners in ambulante trajecten. Het valt me op dat het voor bijna iedereen moeilijk is om een traject af te ronden. Vaak zijn doelen al behaald, geven de gezinnen aan geen hulpvraag meer te hebben, maar vindt de jeugdhulpverlener het toch moeilijk om...

Ik heb last van de werkdruk binnen mijn organisatie. Alle vragen lijken urgent. Wie heeft er tips voor het stellen...

Als medewerker in een kleine organisatie voor zorg aan jongeren heb ik meerdere (neven)taken. Er zijn momenten dat er teveel vragen op me af komen en dat alles urgent lijkt. Ik vind het dan een uitdaging om prioriteiten te stellen. Toch is dit nodig om het overzicht te bewaren en het werk goed gedaan te...

Welke creatieve oplossingen of ideeën hebben jullie wanneer er een lange wachttijd is voordat jeugdhulp start, maar...

Als jeugdconsulent heb ik helaas te maken met wachttijden voor veel soorten hulp. Ik kan in de tussentijd niet alles zelf oppakken vanwege een volle caseload, terwijl er wel hulp nodig is. Hoe gaan jullie hiermee om? Zijn er creatieve manieren of ideeen die jullie met mij willen delen?

Als jeugdwerker merk ik dat het vaak lastig is om de overgang van jongen naar jonge man een plek te geven. Herken...

Als jeugdwerker merk ik dat het vaak ontbreekt aan een context waarin de ene levensfase naar de volgende kan worden gemaakt. Ik heb zelf een manier gevonden die is gericht op de transitie van jongens naar jonge mannen. Herken jij dat deze overgang vaak onderbelicht blijft in onze cultuur? Welke andere...

Wie kent er een goed voorbeeld van samenwerking tussen jeugdprofessionals uit het wijkteam en...

Ik ben als pedagogisch medewerker van een Voorschoolse Educatie en peuteropvang in Zwolle zoekende naar een goede manier van samenwerken met andere jeugdprofessionals, bijvoorbeeld bij het wijkteam. Ik wil graag de samenwerking met het Sociaal Wijkteam verstevigen door inspirerende voorbeelden van...

Welke ervaring heb jij met het uitvoeren van opvoedondersteuning door het wijk- of buurtteam?

In mijn wijkteam onderzoeken we wat nodig is om opvoedondersteuning door het wijk-/buurtteam te laten oppakken. Welke medewerkers pakken de opvoedvragen op? Hoe lang duren deze trajecten? Wat is er nodig om deze vragen goed op te pakken? Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen in andere regio's.

Wat heb jij als professional geleerd van jouw ervaringen met uithuisplaatsingen van kinderen/jongeren?

Op 6 juli gaat de film 'Leren van ouders: het verhaal van Sahar' in première. In de film gaat Sahar in gesprek met een jeugdprofessional over hoe zij de uithuisplaatsing heeft beleefd. Na vertoning van de film volgt een panelgesprek met twee ervaringsdeskundigen (waaronder Sahar) en twee...

Hoe zorg je ervoor dat jeugdigen en gezinnen zich gehoord en begrepen voelen? Hoe kom je samen
met het gezin tot...

Om de hulpvraag van jeugdigen en hun ouders goed te kunnen beantwoorden, is een integrale en verklarende probleem- en krachtenanalyse noodzakelijk. We weten dat dit belangrijk is, maar toch wordt het lang niet altijd gedaan. Hoe kunnen we hier echt werk van maken en wat kan jou als professional hierbij...

Er is al veel gezegd en geschreven over de samenwerking tussen het sociaal domein en jeugdgezondheidszorg. Hoe goed...


Betrekken jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen elkaar bijvoorbeeld al bij een casuïstiek verdeling? Of gebeurt dat niet of op een ander moment? (Wie gaat met de casus aan de slag?)
Werken jeugdprofessionals en jeugdverpleegkundigen/jeugdartsen samen in casuïstiek? (Hoe stemmen...

Gluren bij de Buren: Kom je ook?

Op 1 juli van 13.00 – 16.00 uur organiseren het LKC LVB, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het NJi een inspiratiemeeting rondom integraal werken in de jeugdhulp. 

Voor wie?

Alle jeugdhulpprofessionals die op zoek zijn naar kennis en inspiratie over integrale jeugdhulp.

Programma en...

Heb jij een mooie tip/ best practice voor het werven van pleegouders in de COVID tijd?

Bij De Rading werven wij pleegouders in de stad Utrecht. De coronamaatregelen brengen ook hier uitdagingen met zich mee. De digitale informatieavonden gaan goed, maar wat kunnen we doen naast social media? Ik ben erg benieuwd naar welke tips en best practices jullie met mij willen delen!